Algemene voorwaarden 2018-07-09T19:46:20+00:00

Algemene Voorwaarden Sterk door Voeding & Sterk Support

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingsadviseur: Sterk door voeding – Sterk Support vertegenwoordigd door Lara Sterk, ingeschreven in het KVK register onder KVK-nummer: 63700107;

Cliënt: de persoon aan wie advies en/of begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Product: Een advies of begeleidingstraject, supplement of ander aangeboden product.

Artikel 2: Algemeen

De Voedingscoach geeft advies aan de Cliënt via online diensten, of op het vestigings- / praktijk adres, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 3: Basis

De voedingsadviseur kan de cliënt op persoonlijke basis adviseren en begeleiden. Gegevens van de Cliënt worden zonder toestemming van de Cliënt zelf niet aan derden verstrekt. Lees meer over de bescherming van gegevens in de privacyverklaring.

Artikel 4: Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij de voedingsadviseur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsadviseur geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsadviseur gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van het product deelt de voedingsadviseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsadviseur is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingsadviseur beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Voor afspraken op locaties meer dan 10 km van het geregistreerde adres van Sterk Door Voeding worden reiskosten gerekend á 19 cent per KM.

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling door de cliënt aan de voedingsadviseur, via bankoverschrijving te geschieden. De Cliënt ontvangt een factuur voor het afgesproken product. De betaling dient binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur op de vermelde rekeningnummer te zijn voldaan.

Bij betalingsachterstand behoudt de voedingsadviseur zich het recht voor om de behandeling op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de voedingsadviseur gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de voedingsadviseur gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het advies van de voedingsadviseur is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsadviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsadviseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsadviseur. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsadviseur verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsadviseur nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsadviseur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsadviseur ten alle tijden beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingsadviseur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een advies- / coachingtraject volgt bij voedingsadviseur / gewichtsconsulente.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingscoach heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

De voedingsadviseur behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsadviseur verstrekt zijn.

Artikel 10. Vergoeding zorgverzekeraars

De voedingsadviseur is ten nimmer aansprakelijk voor de eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar. Cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor. Cliënt wordt aangeraden voor het advies- / coachingtraject in te gaan hier na vraag over te doen bij zijn eigen zorgverzekeraar.

Artikel 11.

Toepasselijk recht en forumkeuze Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsadviseur is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

[versie 1.0 – 6 juli 2018]